نمایش شرکت

شرکت-ورودی

ورودی شرکت

ساختمان شرکت (3)

ساختمان شرکت

دفتر (2)

بخش فروش

تحقیق و توسعه

ساختمان آر اند دی

نمایش محصول (1)

نمایش محصول

نمایش محصول (2)

نمایش محصول

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان

اتاق برش

بخش برش

تاب دادن

محل خیاطی

نوسان 2

محل خیاطی

میخکوبی (2)

بخش تنظیمات سخت افزار

میخکوبی (1)

بخش تنظیمات سخت افزار

جوشاندن (1)

بخش فشار دادن/لرونینگ

جوشاندن (2)

بخش فشار دادن/لرونینگ

بازرسی (2)

بازرسی

بازرسی (1)

بازرسی

بسته بندی (1)

بسته بندی

بسته بندی (3)

بسته بندی

انبار پارچه (1)

انبار پارچه

انبار (3)

انبار

انبار (4)

انبار